ORASAM Araştırma Grupları

image

Türk Üniversiteler Birliği Öğrenci Konseyi KTMÜ'de Toplandı

Orta Asya Devletlerinin Sovyetler Birliğinin dağılması ile bağımsızlıklarını kazanmalarından itibaren yirmi yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Bu süre içinde bu devletler siyasal gelişimlerinde farklı yollar izlemişler ve farklı yerlere gelmişlerdir. Bazı devletler otoriter başkanlık sistemini benimserken, bazıları da, Kırgızistan gibi, demokratik parlamenter sistemi seçmişlerdir. Diğer taraftan bölgenin jeo-stratejik konumundan dolayı uluslararası arenada önemi artmaktadır. Bu çalışma grubunun amacı, Orta Asya devletlerinin siyasal gelişimini, siyasal sistemlerini, yasama, yürütme ve yargının işleyişi, baskı grupları, ülkelerin birbirleriyle ve ülkelerin büyük güçlerle ilgili çalışmalar yaparak bölgenin siyasal yapısının anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

image

Eğitim Çalışma Grubu

Eğitim toplumların gelişmesinde ve geleceklerinin güven altına alınmasında en önemli araçtır. Bu nedenle çocuklar okul öncesi eğitimden lisansüstü eğitime kadar çağdaş eğitim araçları ve yöntemleri kullanılarak çok iyi bir eğitim almalıdırlar. Orta Asya Devletleri bağımsızlıktan itibaren eğitim konusunda büyük problemler ile karşı karşıya kalmışlardır. Eğitim Çalışma Grubunun amacı bu problemleri tesbit etmek, çözüm önerileri yapmak ve bu konuda projeler yürütmektir.

image

Ekonomi Çalışma Grubu

Ekonomi çalışma grubunun temel çalışma faaliyet alanları olarak Orta Asya ülkelerinde ekonomik durumun ve ülkelerarası ekonomik ilişkilerin incelenmesi olmaktadır. Genel makro ekonomik performans, ekonomik entegrasyon süreçleri, altyapı ve ulaşım, enerji gibi konuların incelenmesiyle birlikte, diğer çalışma grupları ile birlikte sosyal ve siyasi konuların ekonomik boyutlarının incelenmesi amacıyla multi-disipliner çalışmalar da yapılmaktadır.

image

Sosyoloji Çalışma Grubu

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Orta Asya Cumhuriyetleri hızlı bir sosyal değişme sürecine girmişlerdir. Ekonomik ve siyasi gelişmelere paralel olarak toplumlar da değişmektedirler ve yeni devletler küresel ekonomiye entegre oldukça bu değişim devam etmektedir. Bu değişiklikler birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Nesiller arası farklılıktan dolayı bölge gençliğinin özlemleri, hayat görüşleri ve beklentileri ebeveynlerinkinden farklıdır. Din üzerindeki baskıların azalması sonucu, dini grupların bölgedeki etkinliklerinde belirli bir artma gözlenmiştir. Diğer taraftan ekonomik gelişmenin eşit olmaması nedeniyle iç ve dış göçler toplumların yapısını değiştirmektedir. Sosyoloji çalışma grubu Orta Asya toplumlarında aile, din, etnik gruplar, sosyal değişme, göçler, gibi konularda araştırma ve projeler yaparak toplumların anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

image

Medya Çalışma Grubu

Görsel ve işitsel temalarla bilgiyi insanlara aktaran medya, siyaset ve diplomasinin en önemli araçlarından biridir. Özellikle haber programları kitlelerin politik zihin dünyası inşasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden ORASAM Medya çalışma grubu Orta Asya ülkelerindeki güncel durumun ve ülkelerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin nabzını tutan faaliyet alanıdır.