Авторлор: Камалбек Карымшаков, Метин Карадаг

2010-жылга карата Кыргызстан үчүн коомдук сепке алуу матрицасы