Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Orta Asya Devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından itibaren yirmi beş yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu süre zarfında bu devletler siyasal gelişimlerinde farklı yollar izlemiş ve farklı yerlere gelmişlerdir. Jeo-stratejik konumu dolayısıyla Orta Asya’nın uluslararası arenada öneminin artması, her bir ülkenin iç işleyişinin uluslararası ilişkiler bağlamında bir yere oturtularak. kavranmasını daha önemli hale getirmektedir. Bu çalışma grubunun amacı, Orta Asya devletlerinin siyasal gelişimi, siyasal sistemleri, yasama, yürütme ve yargının işleyişi, baskı grupları, ülkelerin birbirleriyle ilgili çalışmalar yaparak bölgenin siyasal yapısının anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

Görsel ve işitsel temalarla bilgiyi insanlara aktaran medya, siyaset ve diplomasinin en önemli araçlarından biridir. Özellikle haber programları kitlelerin politik zihin dünyası inşasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle ORASAM Medya Çalışma Grubu Orta Asya ülkelerindeki güncel durum ve ülkelerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin nabzını tutan faaliyetler yürütmekte, medyadaki haberleri takip ederek derlemektedir.

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Orta Asya cumhuriyetleri hızlı bir sosyal değişim sürecine girmiştir. Ekonomik ve siyasi gelişmelere paralel olarak toplumlar da değişmekte ve yeni devletler küresel ekonomiye entegre oldukça bu değişim devam etmektedir. Bu değişim birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Sosyoloji Çalışma Grubu, Orta Asya toplumlarında toplumsal değişimle ilgili konular hakkında araştırma ve projeler yürüterek toplumların anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ekonomi çalışma grubunun temel çalışma faaliyet alanları olarak Orta Asya ülkelerinde ekonomik durumun ve ülkelerarası ekonomik ilişkilerin incelenmesi olmaktadır. Genel makro ekonomik performans, ekonomik entegrasyon süreçleri, altyapı ve ulaşım, enerji gibi konuların incelenmesiyle birlikte, diğer çalışma grupları ile birlikte sosyal ve siyasi konuların ekonomik boyutlarının incelenmesi amacıyla çok-disiplinli çalışmalar da yapılmaktadır.

Eğitim toplumların gelişmesinde ve geleceklerinin güven altına alınmasında en önemli araçtır. Bu nedenle çocuklar okul öncesi eğitimden lisansüstü eğitime kadar çağdaş eğitim araç ve yöntemleri kullanılarak çok iyi bir eğitim almalıdırlar. Orta Asya Devletleri bağımsızlıktan itibaren eğitim konusunda büyük problemler ile karşı karşıya kalmışlardır. Eğitim Çalışma Grubunun amacı bu problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri üretmektir.