Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM), Кırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bünyesinde Eylül 2011 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. ORASAM’ın temel amaçları şunlardır:

 1. Orta Asya bölgesi ve çevre halkları ve devletleri ile ilgili siyasi, stratejik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaların yapılması, özendirilmesi, akademik çalışmaların organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek,
 2. Uluslararası kuruluşlara, Kırgızistan ve Türkiye'deki kamu ve özel kuruluşlara Orta Asya'daki siyasi, stratejik, sosyal, ekonomik ve kültürel konularda danışmanlık hizmeti vermek,
 3. Orta Asya bölgesi ve çevre halkları ve devletleri ile ilgili konularda çalışma yapmak isteyen bireysel ve kurumsal araştırmacılara yardımcı olmak ve çözüm ortaklığı yapmak,
 4. Orta Asya bölgesi ve çevre halkları ve devletleriyle ilgili siyasi, stratejik, sosyal, ekonomik ve kültürel konular çerçevesinde uluslararası düzeyde akademik yayınlar, raporlar ve kitaplar yayımlamak ve yayınlanmasını özendirmek,
 5. Başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere Orta Asya ülkeleri ile diğer ilgili ülkeler arasında ortak stratejik etkinlikler, ilmi çalışmalar ve projelerin teşvik edilmesi ve yapılmasına, akademisyen ve öğrenci değişim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamak.
 6. Türkiye ile Kırgızistan arasında bilgi ve deneyim alışverişinin artırılmasına katkı sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda ORASAM’ın faaliyet yürüteceği alanlar şu şekilde belirlenmiştir:

 1. Merkezin amaçları doğrultusunda Orta Asya ve çevre ülkelerindeki üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, devlet ve uluslararası kurumlar ile işbirliği yapmak,
 2. Uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlara Orta Asya ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek, Orta Asya bölgesine yönelik disiplinler arası araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, yürütmek ve koordine etmek,
 3. Orta Asya ile ilgili uluslararası akademik süreli bir dergi çıkarmak, düzenli raporlar ve kitaplar yayınlamak, ilgili konuda bir elektronik kütüphane, arşiv ve elektronik iletişim ağı oluşturmak ve ilgili konulardaki yayınların üniversite bünyesine kazandırılmasına çalışmak,
 4. Uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, forum, panel vb. akademik faaliyetler düzenlemek,
 5. Merkezin amaçları çerçevesinde Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi birimleriyle işbirliği yaparak çeşitli eğitim programları (seminerler, dersler, kurslar, sertifika programları, yaz okulu vb.) yürütmek ve bu doğrultuda fakülte ve bölümlerden gelen araştırma tekliflerini değerlendirmek ve organize etmek,
 6. Orta Asya bölgesi ve çevresi hakkında çalışmalar yapan üniversiteler, araştırma kurumları, enstitüler ve merkezler ile ortak bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel etkinlik planlamak ve düzenlemek,
 7. Orta Asya bölgesi ve çevresi hakkında çalışmalar yapan üniversiteler, araştırma kurumları, enstitüler ve merkezler ile akademisyen, idari personel ve öğrencilere yönelik ortak eğitim, staj ve değişim programları organize etmek,
 8. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye, Kırgızistan ve Orta Asya'daki diğer ülke üniversiteleri ile ortak araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine destek vermek ve teşvik etmek,
 9. Merkez'in amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde çeşitli konularda çalışma grupları ve araştırma komisyonları oluşturmak,
 10. Merkez Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı ve kuruluş amacına uygun olarak diğer çalışmaları yapmak.

ORASAM, çalışmalarını gerçekleştirmek için beş çalışma grubu kurmuştur: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Sosyoloji, Eğitim ve Medya.