ORASAM en
Address:
Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN
Tel: 0312-25-31-28

E-mail: orasam@manas.edu.kg, orasammanas@gmail.com